1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

1.   Мета і завдання дисципліни “Фінанси підприємств”

1.1.         Основною метою викладання дисципліни “Фінанси підприємств” є формування у студентів системи базових знань з теорії та практики фінансових відносин суб’єктів господарюван­ня, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.

1.2.         Основними завданнями, які мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є:

•     вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів і джерел їх формування;

•     вивчення організації фінансів підприємств;

•     набуття навичок фінансових розрахунків;

•     оволодіння методами фінансового планування, оціню­вання фінансового стану підприємства.

Унаслідок вивчення даної дисципліни студенти повинні вміти:

•     вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях фінансових відносин суб’єктів господарювання;

•     визначати фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування;

•     організовувати грошові розрахунки підприємства;

•     розраховувати прибуток і рентабельність підприємств від різних видів діяльності;

•     розробляти шляхи ефективного використання оборот­них коштів;

•     вирішувати ситуації з кредитування підприємств;

•     оцінювати фінансовий стан підприємства;

•     планувати фінансове забезпечення підприємства.


Банківські операції

Мета: формування у студентів теоретичних і прикладних знань про функціонування комерційних банків, здійснювані ними операції та послуги.

  • Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:     засвоєння теоретичних засад і методології проведення банківських операцій;
  • набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ;
  •      вирішення питань взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і комерційними банками;
  •      аналіз стану банківських операцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

  • знати принципи побудови банківської системи України, механізм створення та організації діяльності комерційних банків та її регулювання зі сторони НБУ, джерела формування і структуру банківських ресурсів, порядок організації розрахунково-касових, кредитних, інвестиційних та інших операцій, напрями розвитку спектра банківських послуг;
  • уміти користуватися методами здійснення пасивних і активних банківських операцій; володіти методами економічного аналізу в банківській сфері, технікою фінансових розрахунків; розуміти зміст, призначення та ефективність банківських операцій та послуг.